Eismas ratu vyksta aikštėse, kurias veda keletas gatvių, o jų centre yra skveras

Eismas ratu vyksta aikštėse, kurias veda keletas gatvių, o jų centre yra skveras. Judama tik vieną pusę, nes skverą juosia važiuojamoji dalis, į kurią iš dešinės pusės įsilieja gretimos gatvės. Toks transporto mazgas vadinamas aikšte su eismu ratu.

Kai kas neteisingai vadina aikšte su eismu ratu tokį transporto mazgą, kuris tėra dviejų magistralių praplatėjusi sankryža. Tokia neteisinga klasifikacija aiškinama tuo, kad eismo būdas šioje sankryžoje, ypač kai jos centre yra skveras arba saugumo salelė, panašus eismo ratu būdą.

Aikštės su eismu ratu važiuojamojoje dalyje paprastai yra dvi arba trys eismo juostos, atskirtos viena nuo kitos brūkšninėmis linijomis arba visiškai neatskirtos. Joms galioja tas pats eismo principas, kaip ir prieš sankryžą, t. y. trijų eismo juostų principas. Vadinasi, automobilių vairuotojai, ketinantys sukti dešinėn, artimiausią gatvę, įeinančią aikštę su eismu ratu, turi laikytis važiuojamosios dalies dešiniojo krašto, taigi, važiuoti dešine išorine eile. Vairuotojai, neapvažiuojantys aikštės ratu, o sukantys sekančią gatvę, važiuoja vidurine eile.

Kas yra tikrasis miesto šeimininkas — žmogus ar automobilis?

Kaip ir trijų eismo eilių gatvių sankryžoje, transporto priemonės aikštėje su eismu ratu gali važiuoti visomis juostomis. Tačiau sukti dešinėn, į gretimą gatvę, galima tik iš kraštinės dešinės juostos, einančios prie važiuojamosios dalies dešiniojo krašto.

Vairuotojas, ketinantis išvažiuoti iš aikštės su eismu ratu į artimiausią gatvę, pasisukdamas dešinėn, turi likti dešinėje eilėje. Jeigu jis ketina sukti ne į pirmą artimiausią gatvę, o antrą arba trečią, privalo persirikiuoti vidurinę juostą, laikydamasis eismo juostos pakeitimo taisyklių. Ir tik prieš gatvę, kurią ketina sukti, turi pakeisti eismo juostą, vėl sugrįždamas dešiniąją juostą ir iš šios pasukdamas į reikalingą jam gatvę. Pagaliau vairuotojas, kuris ketina važiuoti ratu ir sukti vieną iš tolimesnių gatvių, privalo persirikiuoti vidinę kairiąją juostą, prie pat skvero, ir važiuoti šia juosta iki tos vietos, kur vėl turi pakeisti eismo juostą j dešiniąją, kad galėtų pasukti atsišakojančią gatvę.

Remiantis kelių eismo taisyklėmis, transporto. priemonės, važiuojančios aikšte su eismu ratu, naudojasi pirmumo teise; joms neturi trukdyti aikštę įvažiuojančios transporto priemonės. Tačiau, kai transporto priemonės esti antroje juostoje, artimiausioje aikštės viduriui, jos netrukdo vairuotojams, ketinantiems užimti kraštinę dešiniąją juostą, jeigu ši laisva.

Automobilio priežiūra: Stiklų ir žibintų valymas

Vairuotojai, važiuodami aikšte su eismu ratu ir stengdamiesi užimti vidinę rato juostą, kartais daro dvi rimtas klaidas:

pirmiausia, jie įvažiuoja į tą vidinę juostą iš įsiliejančios gatvės, kirsdami išorinę ir sekančias už jos juostas. Negana to, dar reikalauja suteikti jiems pirmumo teisę, nes, girdi, važiuoja iš dešinės; antra, klaida ta, kad jie iš juostos prie skvero arba iš antrosios juostos važiuoja tiesiog gretimą gatvę, kirsdami kelią transporto priemonėms, važiuojančioms dešine ir gretima juosta. Privaloma įsidėmėti šias galimas klaidas ir nekirsti eismo juostų kitaip, negu aukščiau aprašyta.

Kelių eismo taisyklėse sakoma, kad tramvajaus vairuotojas, kertantis eismo ratu kelią, privalo suteikti pirmumo teisę visoms juo važiuojančioms transporto priemonėms. Kai tramvajus, kirtęs eismo ratu kelią, pasuko gatvę, ten naudojasi įprastąja savo pirmumo teise.

Vairuotojų darbo laiko normavimas ir paskirstymas

Moskvičių“ modernizavimo būdus ir kryptis iš dalies lėmė valstybiniai bandomieji važiavimai

Vairuotojo ir pesčiojo santykis kelyje

Vairuotojas tai žino, bet privažiuoja prie sankryžos dideliu greičiu ir paskutinę minutę staigiai stabdo, sustodamas visiškai prie perėjos. Jis elgiasi pagal taisykles.

Tačiau pėstieji, pamatę artėjantį automobilį, nėra įsitikinę, kad vairuotojas iš tikrųjų sustos ties perėja. Todėl jie nerimaudami laukia ir neina per važiuojamąją dalį, kol automobilis nesustoja. Sis vairuotojas nepažeidė eismo taisyklių, bet pėsčiųjų atžvilgiu nekultūringai elgėsi. Jis turėjo greitį sumažinti palaipsniui, leisdamas suprasti pėstiesiems, kad juos mato ir būtinai sustos prieš perėją.

Nurodysime kitą pavyzdį. Pėstiesiems, einantiems važiuojamąja dalimi, degant žaliam signalui, po tam tikros pertraukėlės užsidega raudonas signalas, raginantis juos apleisti kelią. Tuo metu vairuotojams vis dar dega raudona šviesa. Tačiau nelabai kultūringas vairuotojas, žiūrėdamas iš šono, mato raudoną signalą, skirtą pėstiesiems, ir pradeda važiuoti, nesirūpindamas tuo, kad jam dar neįjungtas žalias signalas. Dažnai tokių vairuotojų valdomų automobilių srautas pajuda iš vietos pirmiau, negu pėstieji apleidžia važiuojamąją dalį ir pasiekia šaligatvį. Tai sukelia netvarką, gąsdina pėsčiuosius ir sudaro situacijas, kuriose lengvai gali įvykti avarija.

Nuo vairuotojo reakcijos laiko labai priklauso automobilio sustojimo kelias staigiai stabdant

Arba dar vienas pavyzdys. Įjungtas raudonas šviesoforo signalas. Vairuotojas, privažiavęs sankryžą, išjungia uždegimą. Užsidegus žaliam signalui, jis įjungia degimą ir stengiasi starteriu užvesti variklį. Vienam tai pavyksta padaryti iš karto, o kitas ilgai vargsta. Tuo laiku kiti automobiliai stovi, nes dėl jo negali važiuoti, degant žaliam signalui. Tokie vairuotojai, paklausti, kodėl jie išjungia variklį, atsako, kad taip taupo degalus.

Toks elgesys nesuderinamas su kultūringo vairavimo principais, pagal kuriuos vairuotojas turi pradėti važiuoti iš karto, įsijungus žaliam šviesoforo signalui. Nesugebėdamas tučtuojau pajudėti bei neužvesdamas variklio, jis trukdo važiuoti kitiems ir rodo žemą vairavimo kultūrą.

Egzistuoja vadinamųjų „sekmadieninių“ vairuotojų problema

Sakydami, kad taip taupo degalus, vairuotojai rimtai klysta. Juk, užvedant variklį, išeikvojamas gerokas akumuliatorių baterijos elektros energijos kiekis, kuris atstatomas, generatoriui įkraunant bateriją, o tam reikia didesnio galingumo, tad variklis gauna papildomą apkrovą. Vadinasi, daugiau degalų sunaudojama, papildomai įkraunant akumuliatorių bateriją, kurios elektros energijos dalis buvo išeikvota užvedant variklį. Kaip matome, vietoj ekonomijos degalai pereikvojami. Tai dar viena priežastis, dėl kurios neverta išjungti variklio, laukiant žalio šviesoforo signalo.

LENGVOJO AUTOMOBILIO IR AUTOBUSO KONKURENCIJA LABAI SENA

Dažniausia eismo nelaimių priežastis – nuovargis

Vairuotojo meistriškumo psichologinis pagrindas

Automobilio vairavimo profesinis meistriškumas — tai toks vairuotojo pasirengimas, kai jis gali lengvai ir neklysdamas vairuoti automobilį, o esant reikalui maksimaliai panaudoti jo technines galimybes. Sugebėjimas teisingai ir greitai įvertinti kelio sąlygas bei numatyti galimus jų pasikeitimus ir teisingai spręsti taip pat rodo vairuotojo meistriškumą..

Automobilio vairavimo meistriškumas yra susijęs su vairuotojo asmenybe, jo įgytomis specialiomis žiniomis, mokėjimu bei įgūdžiais.

Žinios – tai automobiliui vairuoti būtinų vairuotojo įsisavintų žinių visuma.

Mokėjimas – tai žmogaus sugebėjimas praktinėje veikloje tikslingai naudotis specialiomis žiniomis ir įgūdžiais. Pavyzdžiui, kai vairuotojas savarankiškai vairuoja automobilį, jis jau yra pasiekęs tam tikrą mokėjimo lygi, t. y. įgijęs atitinkamų žinių ir įgūdžių.

Įgūdžiu vadinamas veiksmas, kuriam pratybomis buvo suteiktas tam tikras tobulumas. Geras įgūdis tai teisingi, greiti ir ekonomiški veiksmai. Fiziologinis įgūdžių pagrindas yra galvos smegenyse susidariusi sąlyginių refleksų sistema, kuri atsiranda daug kartų ir tam tikra tvarka kartojant veiksmus.

Geriausiai ištirtas judesio įgūdžio formavimo procesas. Šiame procese galima skirti tris etapus.

Pirmasis etapas tai atskirų judėjimo elementų tyrimas ir atskirą dalinių veiksmą sujungimas į visumą. Šiam etapui būdingi nereikalingi, betiksliai judesiai. Pavyzdžiui, pradinėje mokymo stadijoje besimokantis vairuoti automobilį asmuo būna pernelyg įsitempęs, stipriai spaudžia vairą, dažnai atlieka trumpus sukimo judesius, staigiai ir netiksliai perjungia valdymo svirtis. Visus judesius kontroliuoja akimis.

Antrajame etape kartojant pratimus, nereikalingi ir betiksliai judesiai išnyksta, palengva formuojamas dinaminis stereotipas. Šiame etape mokinio judesiai darosi vis tikslesni. Nereikalingi judesiai beveik išnyksta. Pamažu silpnėja regimoji veiksmų kontrolė ir stiprėja judamoji.

Automobilių supirkimas Klaipėdoje

Trečiajame etape dinaminis stereotipas jau suformuotas. Daugumas veiksmų atliekami automatiškai t. y, nedalyvaujant sąmonei, kuri atlieka tik kontrolės funkcija. į šią įgūdžio formavimo stadiją įtraukiami sudėtingi elementai, kad įgūdis turėtų daug variantų, t. y. kad jis būtų naudojamas įvairiais būdais, įvairiomis praktinės veiklos sąlygomis. Mokinys tobulinasi važiuoti sudėtingu keliu, intensyvaus transporto priemonių eismo sąlygomis, naktį.

Įgūdžiai formuojasi pratybų metu, t. y. kartojant veiksmus, tobulinant jų atlikimo būdus. Tačiau toli gražu ne kiekvieną veiksmo kartojimą galima laikyti pratimu. Kad kartojami veiksmai taptų pratimu, reikia išsiaiškinti siekiamo įgūdžio tikslą ir reikšmę, žinoti kiekvieno atskiro pratimo rezultatą ir pasitikėti savo jėgomis bei galimybėmis.

Pirmieji Benco ir Daimlerio automobiliai

Slydimas neatskiriamai susijęs su automobilio valdymu

Trinties jėgos dydis yra proporcingas padangos ir kelio sukibimo koeficientui. Teoriškai šis koeficientas neviršija vieneto, o praktiškai jis yra mažesnis. Sukibimo koeficientas priklauso ne tik nuo pirktos vasarinės padangos internetu protektoriaus būvio, bet ir nuo kelio dangos tipo ir būvio. Pavyzdžiui, gero protektoriaus padangų sukibimo su sausu, švariu asfaltbetonio keliu koeficientas paprastai sudaro ne daugiau kaip 0,6, o išdilusio protektoriaus padangų sukibimo su apledėjusiu keliu koeficientas sumažėja iki 0,1 ir netgi iki 0,05.

Kai jėgos, veikiančios ratus, viršija trinties jėgą, padangos praranda sukibimą su keliu, ir automobilis pradeda juo slysti. Paprastai automobilis slysta, stipriai stabdant arba važiuojant dideliu greičiu kreive. Vadinasi, slydimas priklauso nuo sukibimo koeficiento dydžio.

Slydimas neatskiriamai susijęs su automobilio valdymu. Nėra patyręs toks vairuotojas, kuris nesusidūrė su automobilio slydimu ir neišmoko jo įveikti. Sugebėjimas valdyti slystantį automobilį yra labai svarbus vairuotojui. Žinoma, geriausia neleisti slysti, bet tai padaryti ne visada pavyksta. Automobiliui slystant, svarbiausia vairuotojui sugebėti išlikti padėties šeimininku.

Yra skiriami automobilio slydimas tiesia kryptimi ir šoninis slydimas.

Pirmiausia reikia išmokti suvaldyti automobilį Kaune, slystantį tiesia kryptimi. Tuo tikslu vairuotojas pasirenka slidžią gatvės dalį arba aikštelę, geriausia su lygia asfaltbetonio danga, apipilta vandeniu, kur nėra eismo.

Ne per greitai važiuodamas, jis turi staigiai stabdyti. Čia automobilio ratai nustos sukęsi, arba, kitaip tariant, bus blokuoti ir automobilis keletą metrų pašliauš į priekį. Po to vairuotojas turi išlipti iš mašinos ir apžiūrėti pėdsaką, paliktą stabdomo automobilio. Ant kelio jis pamatys sausas vėžes, kurias nubrėžė slysdami ratai. Tų vėžių ilgis priklauso nuo kelio dangos tipo, stabdžių veikimo efektyvumo ir padangų protektoriaus būvio.

Šį manevrą reikia pakartoti. Tik stabdyti jau ne stipriai, o „jaučiant“ (geras vairuotojas puikiai „jaučia“), kad ratai nebūtų blokuojami. Dabar vairuotojas gali įsitikinti, kad už automobilio įbrėžtų vėžių nėra ir stabdymas jau geresnis. Kartodamas šį pratimą, jis randa atitinkamą stabdymo būdą slidžiame kelyje ir mokosi išvengti slydimo. Vienas iš pratimų atliekamas sausame asfaltbetonio dangos kelyje, kad būtų įsitikinta, kas čia darosi su slystančiu automobiliu ir kiek sutrumpėja jo stabdymo kelias. Vairuotojui pasidarys aišku, kad slysti galima ir pačios geriausios dangos kelyje.

Paskui vairuotojas atlieka posūkį slidžioje plačioje gatvėje arba aikštėje. Staigiai ir stipriai stabdydamas automobilį posūkyje, jis pamato, kad ratai nebekreipia automobilio kreive, o nešasi pirmyn. Blokavus priekinius ratus posūkyje, pasikeičia automobilio judėjimo kryptis — jis juda tiesia kryptimi. Todėl posūkyje geri vairuotojai stipriai nestabdo. Staigiai stabdant, gali susidaryti pavojinga situacija, nes nebesugebama suvaldyti mašinos.

Automobilių supirkimas Kaune

Stabdžių sistemos ir vairo patikrinimas

Stabdžių sistemos ir vairo patikrinimas

Prieš kelionę vairuotojas privalo patikrinti stabdžių sistemos ir vairo būklę. Tikrinant stabdžių sistemą, reikia keletą kartų nuspausti stabdžio pedalą. Nuspausdamas pedalą, vairuotojas turi jausti didelį jo pasipriešinimą. Taip pat patikrinama, ar stabdžio pedalas neturi pernelyg didelio laisvumo ir ar šis nesumažėja, pagrečiui keletą kartų nuspaudus pedalą.

Tam tikrais laiko tarpais, taip pat kiekvieną kartą prieš ilgą kelionę būtina patikrinti stabdžių skysčio lygį pagrindinio stabdžių cilindro rezervuare. Skysčio lygis neturi nukristi. Jeigu jis nukrito, reikia patikrinti visą stabdžių sistemą pačiam arba kreiptis į techninio aptarnavimo stotį. Stabdžių skysčio sumažėjimas rodo, kad sistema yra nehermetiška: galbūt, pramušti vamzdeliai, pasidarė nesandarūs sujungimai, išdilo arba įtrūko guminiai manžetai. Šiuo atveju skysčio papildymas tebus laikina priemonė, kuri nepašalins paties gedimo. Tokiu automobiliu važiuoti pavojinga, nes stabdžiai gali sugesti kiekvienu momentu.

Nustatyti stabdžių skysčio (ir alyvos) tekėjimo vietą galima pagal dėmes ant laikraščių, paklojamų po automobiliu, kol jis stovi.

Visiškai suprantama, kad eksploatuoti mašiną su netvarkingu kojiniu stabdžiu yra draudžiama. Tačiau ką daryti, kai kojinis stabdys sugedo važiuojant: nuspaudus pedalą, nebeveikia. Tuomet pedalą reikia staigiai atleisti ir tuojau pat vėl nuspausti; šį veiksmą kartoti keletą kartų. Kartais po kelių nuspaudimų stabdys pradeda veikti. Tačiau toliau važiuoti tuo automobiliu, be stabdžių sistemos remonto, jau negalima. Nuspaudžiant pedalą antrą kartą, būtina paimti už rankinio stabdžio svirties ir juo stabdyti.

Tikrinant vairą, visų pirma įsitikintina, ar, sukant vairo ratą, pasisuka priekiniai automobilio ratai. Tuo tikslu vairuotojas turi stebėti priekinius automobilio ratus, o jo kolega sukinėti vairo ratą dešinėn-kairėn, dešinėn-kairėn. Vairuotojas privalo apžiūrėti, kaip juda vairo traukės, ir nustatyti vietas, kuriose dėl pažeidimo arba išdilimo gali atsirasti laisvumas.

Kai priekinių automobilio ratų padėtis atitinka važiavimą tiesiai, vairo mechanizme neturi būti jokio laisvumo. Nuo mažiausio vairo pasukimo turi pasisukti priekiniai ratai. Laisvumas gali būti tik labai pasukus priekinius ratus; tai yra normalu.

Važiavimas tiesiai

Mokydamiesi važiuoti tiesiai, pasirenkame geros dangos kelią, kuriuo nevažinėja automobiliai bei motociklai ir nevaikšto vaikai. Automobilis turi riedėti 0,5 m atstumu nuo dešiniojo šaligatvio krašto.

Kai kas mano, kad kuo greičiau važiuoja automobilis, tuo turi būti arčiau kelio vidurio. Tai klaidinga nuomonė, prieštaraujanti eismo taisyklėms. Jeigu važiuojamojoje kelio dalyje yra keletas eismo juostų ir visos jos laisvos, vairuotojas privalo važiuoti dešiniąja juosta. Išvažiuoti į gretimą juostą, esančią iš kairės, gali tiktai tuomet, kai užimta dešinioji.

Suprantama, vairuotojas neturi važiuoti zigzagais, lenkdamas automobilius, stovinčius prie šaligatvio. Tačiau, kai jie yra dideliu atstumu vienas nuo kito, kiekvieną aplenkus, reikia sugrįžti į dešiniąją juostą.

Gretimos eismo juostos iš kairės pusės yra skirtos ne tik aplenkimui. Šioje juostoje galima važiuoti lygiagrečiai su automobiliu, kuris atitinkamu greičiu juda gretimoje juostoje iš dešinės, ir lenkti jį nebūtina.

Automobilių supirkimas Šiauliuose

Svarbiausia regėjimo savybė vairuojant yra jo aštrumas

Vairuotojų tarpe egzistuoja klaidinga nuomonė — pakanka tik kartą, prieš gaunant vairuotojo teises, mediciniškai patikrinti savo regėjimą, o vėliau nebereikia. Tačiau vairuotojo regėjimas keičiasi, geras matymas labai svarbus eismo saugumui. Vairuojant automobilį, lemia vairuotojo vizualinis suvokimas: kaip juda ,transporto priemonės ir pėstieji, kiek transporto priemonių ir kaip jos išsidėsčiusios, koks greitis, kokia šviesoforų signalų bei kelio ženklų spalva ir reikšmė. Todėl, kilus mažiausiems įtarimams dėl regėjimo susilpnėjimo, būtina kreiptis į gydytoją okulistą ir pašalinti šį trūkumą. Kai vairuotojas žino savo regėjimo trūkumą, gali didžia dalimi jį kompensuoti, sukaupdamas dėmesį ir atitinkamai sumažindamas važiavimo greitį.

Svarbiausia regėjimo savybė yra jo aštrumas. Vairuotojas, kurio regėjimo aštrumas normalus, privalo dieną lengvai įžiūrėti kelio ženklus, esančius ne mažiau kaip 100 m atstumu. Regėjimo aštrumas patikrinamas, skaitant specialių lentelių ženklus ir raides. Jei reikia, būtina nedelsiant pradėti nešioti akinius, nes vėliau vairuotojas visai nebegalės vairuoti automobilio Vilniuje.

Giedrą saulėtą dieną regėjimo aštrumas visuomet didesnis, negu apsiniaukusią dieną arba naktį. Mažiausias regėjimo aštrumas esti temstant ir auštant. Tai susiję su žmogaus akies vyzdžio funkcija. Jo vaidmuo analogiškas fotoaparato objektyvo diafragmai. Fotografuodami saulėtą dieną, susiauriname diafragmą, kad vaizdo ryškumas pagilėtų, o apsiniaukusią dieną ją išplečiame, kad daugiau šviesos gautų fotojuosta aparate, bet tada sumažėja ryškumo gylis.

Analogiškas procesas automatiškai vyksta žmogaus akyse. Būtina, kad į akies tinklainę visada patektų vienodas šviesos kiekis. Todėl akies vyzdžio skersmuo sumažėja, saulei šviečiant, ir padidėja temstant. Šį procesą galime pamatyti, žiūrėdami į veidrodį (einant iš tamsios vietos į saulės šviesą).

Kai akių vyzdžiai susiaurėja (skersmuo sumažėja), šviesos spinduliai patenka į akis siaurais pluošteliais regėjimo aštrumas padidėja. Temstant vyzdžiai plečiasi, regėjimo aštrumas sumažėja ir matomumas pablogėja į tai reikia atsižvelgti, važiuojant prieblandoje (auštant šiek tiek mažesniu mastu). Tuo metu vairuotojas turi būti ypač akylas ir atsargus.

Kita svarbi regėjimo savybė yra atitinkamas regėjimo kampas. Jo dydis nustatomas gana paprastai. Ištiesę pirmyn rankas su atlenktais nykščiais, žiūrime tiesiai. Po to rankas lėtai tol skečiame šalis, kol nebematome rankų nykščių. Kampas, kurį šioje padėtyje sudaro rankos, yra mūsų akių regėjimo kampas. Mažiausias leistinas regėjimo kampas yra maždaug 140. Kai kurių regėjimo aštrumui patikrinti žmonių jis gali siekti net 190°.

TARYBINIŲ DŽIPŲ PIRMTAKAI

PNEUMATINĖS PADANGOS ATSIRADIMO ISTORIJA

Krovinių transporto rūšies parinkimas

Fiziškai krovinio pervežimo proceas prasideda nuo jo judėjimo pradžios, tačiau teoriškai šis procesas prasideda kiek anksčiau – nuo planavimo veiksmų. Pirmiausia, planavimo veiksmus apima transporto rūšies parinkimas, o vėliau jau ir konkrečios transporto priemonės (pagal jos specifikacijas), su kuria, tam tikrą krovinį būtų galima pervežti optimaliausiu būdu, atsižvelgiant į išskirtinius kliento poreikius, parinkimas.

Krovinių transporto rūšys

 Išskiriamos penkios krovinių transporto rūšys, kuriomis galimas krovinio pervežimas: geležinkelių transportas, automobilių transportas, jūrų transportas, vidaus vandens transportas ir oro transportas. Kiekvienos transporto rūšies privalumai ir trūkumai (žr. 1 letelę) gana skirtingi ir kiekviena transporto rūšis gali būti optimali konkrečių atveju. Tai priklauso nuo pervežamo krovinio tipo, pakrovimo/iškrovimo vietos, vežimo distancijos, geografinių ypatumų bei kitų išskirtinių veiksnių.

1 lentelė. Atskirų transporto rūšių pranašumai ir trūkumai

Transporto rūšis

Pranašumai

Trūkumai

Geležinkelių transportas

 1. Vežimų reguliarumas;

 2. Nedidelė priklausomybė nuo oro sąlygų;

 3. Didelių krovinių apimčių vežimo galimybė;

 4. Tikslus išvykimo/atvykimo tvarkaraščių laikymasis;

 5. Sąlyginai reti gedimai.

 1. Mažas manevringumas;

 2. Skirtingas vėžių plotis tam tikrose šalyse;

 3. Privažiuojamųjų atšakų būtinumas.

Automobilių transportas

 1. Manevringumas;

 2. Vežimo „durys-durys“ galimybė;

 3. Didelis techninis tr. priemonės greitis;

 4. Smulkių krovinų vežimas;

Lankstumas laiko ir sąnaudų atžvilgiu (iki 2000 km);

 1. Tarša;

 2. Avaringumas;

 3. Aukšta vežimo savikaina (virš 2000 km).

Jūrų transportas

 1. Pervežimų apimtys vietos ir kiekio atžvilgiu;

 2. Maži kelių išlaikymo kaštai;

 3. Neribotas kelių pralaidumas;

 4. Mažos energetinės sąnaudos;

 5. Palyginti maža vežimo kaina.

 1. Priklausomybė nuo oro sąlygų;

 2. Sudėtinga ir brangi uostų įranga;

 3. Manevringumas;

 4. Mažas greitis.

Vidaus vandens transportas

 1. Didelis kelių pralaidumas;

 2. Nedidelė savikaina.

 1. Priklausomybė nuo oro sąlygų;

 2. Mažas greitis;

 3. Vidaus kelių netinkamumas krovinių transportavimui plėtoti.

Oro transportas

 1. Greitis;

 2. Lankstumas;

 3. Manevringumas;

Labiausiai besiskiriančios krovinių transporto rūšys yra jūrų ir oro transporto. Oro transportas pasižymi dideliu greičiu, kas visiškai nebūdinga jūrų transportui (lėčiausia transporto rūšis iš visų tarpusavyje lygintų). Tačiau greičio stoką, jūrų transportas kompensuoja mažiausia pervežimo savikaina, kai tuo tarpu oro transporte pervežimo savikaina yra didžiausia.

Automobilių ir geležinkelio transportą galima būtų lyginti pagal jų manevringumo lygį bei numatyto atvykimo ir išvykimo grafikų laikymasi. Automobilių transportas pasižymi didžiausiu manevringumu iš lygintųjų transporto rūšių, krovinio pristatymas galimas nuo pat siuntėjo „durų“ iki gavėjo „durų“. Tačiau labiausiai problematiška suplanuoti tikslų automobilių transporto atvykimo laiką į išsikrovimo vietą, kadangi tai lemia daugelis faktorių (kelių būklė ir maksimalus leistinas greitis jose, oro sąlygos; laikas praleistas muitinėse, vairuotojo poilsis ir pan.). Geležinkelių transportas pasižymi regeliarių tvarkaraščių laikymusi, tačiau ne tokiu dideliu manevringumu (krovinys pervežamas nuo stoties iki stoties/rušiavimo centro.

Nežiūrint į kiekvienos transporto rūšies savybes, jų išskirtinus privalumas, nustatyti universalią ir optimalią transporto rūšį – neįmanoma. Kiekvienu atskirtu krovinio pervežimo atveju, optimaliausią transporto rūšį reikia pasirinkti iš naujo įvertinus visus kriterijus ir užsakovo poreikius.

Informacija pasidalino mūsų draugai: damtransa.lt – krovinių pervežimas Vilniuje

Taip pat paskaitykite: Upių ir jūrų transporto tarifai

Atostogų kelionė su autobusiuku

Šiandien žmogus gali įgyvendinti bet kurį savo troškimą. Galbūt prieš kelis dešimtmečius tai atrodė neįmanoma, tačiau dabar galima ne tik keliauti, tačiau ir įsigyti prekes bei paslaugas iš viso pasaulio. Atsivėrusios galimybės leidžia praplėsti akiratį bei palengvinti savo kasdienybę. Žinant tai, jog pastaruoju metu vienas populiariausių laisvalaikio praleidimo būdų yra keliavimas, negalima pamiršti ir transporto galimybių. Žinoma, nemaža dalis žmonių renkasi keliones lėktuvu ar agentūros autobusu, tačiau ar pagalvojote, kaip smagu keliauti su nuosavu transportu? Tokiu atveju nereikia klausyti gido, kuris nustato, kada ir kur vyks sustojimai, ar bus galima išlipti pakvėpuoti grynu oru. Visa valdžia ir sprendimai yra jūsų rankose, na o viskas, ko jums reikia tokiai kelionei – autobusiuko nuoma. Radus tinkamą pasiūlymą galėsite leistis į kelionę, kur panorėję ir su kuo tik norite.

mikroautobusų nuoma

Visada atsiranda skeptikų, manančių, jog mikroautobusų nuoma yra gan didelė investicija, kuri sukelia daug trukdžių, tačiau nepulkite atmesti šios galimybės. Taip, tokio tipo transporto nuoma jums kainuos, tačiau ši suma tikrai nebus didesnė nei ta, kurią turėtumėte sumokėti agentūrai. Tik pagalvokite, juk turizmo agentūrų tikslas yra uždirbti, tad jei jūs pasirenkate jų pasiūlymą, pastarieji uždirba pinigus iš jūsų sumokėtų pinigų. Taigi, tokiu atveju visada paprastesnis pasirinkimas autobusiuko nuoma. Jei manote, jog kelionės kaina gali itin išaugti, pasikvieskite į kelionę draugus. Jei surinksite bent septynis žmones, jūsų kelionės kaina bus nedidelė, o praleistas laikas kartu sukurs neišdildomus prisiminimus. Greičiausiai ne kartą esate matę filmus, kai artimiausių draugų grupė nusprendžia vykti į kelionę. Jos metu susiduriama su įvairiausiomis kurioziškomis situacijomis. Tad galima drąsiai teigti, jog toks laiko praleidimas yra smagus ir dar ilgai prisimenamas. Jei manote, jog visa tai galite patirti važiuodami atskirais automobiliais,- klystate. Jums būtinai reikalinga mikroautobusų nuoma. Juk visos kelionės tikslas yra būti kartu, vienoje vietoje, na o priešingu atveju kelionė tiesiog praranda prasmę. Ką jau kalbėti apie išaugusias kelionės sąnaudas bei nuovargį.

Savivarčių nuoma – be proto naudinga paslauga už realią kainą!

Žemės ūkio sritys – tikrai ta veikla, kuria Lietuva gali didžiuotis. Tūkstančiai žmonių, gyvenančių mūsų krašte, užsiima žemdirbyste metų metus. Kaip žinote, technologijos kiekvienais metais sparčiai tobulėja, dėl šios priežasties norėčiau tiesiog supažindinti jus su galimybėmis, kurios, būtent pasaulio technologijų „kilimo“ dėka, leidžiančių palengvinti darbus – šiandieną aprašysiu paslaugą savivarčių nuoma. Nuoširdžiai viliuosi, jog įgauta informacija jums bus naudinga ir, perskaitę turinį, nuspręsite tikslingai.

Nuoma Lietuvoje

Visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, jog paslauga savivarčių nuoma Lietuvoje atsirado visai nesenai. Na, taip, galite teigti, jog šios transporto priemonės jau senai buvo nuomojamos mūsų krašte, tačiau visa esmė, jog tokios konkrečios verslo nišos, kaip ir nebuvo. Kaip aš sakau – dėl to reikia tik džiaugtis. Man asmeniškai vienas malonumas, kuomet Lietuvoje išvystu vis naujesnes ir naujesnes paslaugas ar technologijas. Tai iš tiesų puiku.

Kodėl gi temos pavadinimas yra „be proto naudinga paslauga už realią kainą“? Viskas, iš tiesų, pakankamai logiška ir lengvai suprantama. Veikla savivarčių nuoma vilniuje užsiimančios įmonės neretai siūlo itin aukštos kokybės transporto priemonės – na, pasigirkime – mašinos prilygsta ko ne visoms stipriųjų ekonomikos valstybių įmonių automobiliams. Kad ir kaip bebūtų keista, kainos tikrai nėra užkeltos. Toks puikus derinys, mano atžvilgiu, ir galėtų būti įvardytas, kaip „be proto naudinga paslauga už realią kainą“.

Kokie faktai?

Žinoma, nereikėtų pamiršti fakto, jog, dažniausiai, įmonės antkainius užsideda individualiai. Tai reiškia, jog kainos gali skirtis, kai kur galbūt ryškiai. Kad ir kaip ten bebūtų, visgi, didžioji dalis kompanijų atsižvelgia ir į konkurentų kainas, tad šios, logiškai mąstant, neturėtų itin skirtis.

Trumpai paminėkime, kur galėtume pritaikyti paslaugą. Iš tiesų, tokio tipo transporto priemonės idealiai tinka, norint pergabent milžiniškus kiekius įvairių medžiagų, tokių kaip žvyras, smėlis, žemė ir panašiai. Žinoma, nereikėtų pamiršti ir to, jog paslauga savivarčių nuoma puikiai dera su ekskavatorių nuoma – žodžiu, fantazijai ribų tikrai nėra.

Mano manymu, be jokių sunkumų tikslingai atsakiau į straipsnio pavadinime nurodytą klausimą. Išmėginkite paslaugą ir įsitikinkite tuo patys.

Automobilius superka su ventiliatoriaus gedimais

Automobilius dažniausiai superka su variklio problemomis. Supirkėjų žargonas dažniausiai būna „užkalęs variklis“. Dauguma jų pabrėžia, kad skambinantieji dažniausi pamini, tokias problemas kaip: radiatoriaus, ventiliatoriaus neveikimas.

Taigi pakalbėsim apie ventiliatorių

Ventiliatorius sustiprina oro srautą, tekanti pro radiatorių. Ven­tiliatorius paprastai montuojamas ant to paties veleno kaip ir van­dens siurblys. Jis sudarytas iš s,parnuotės su keturiomis arba šešio­mis mentėmis ir stebulės. Ventiliatoriaus velenas kartu yra ir van­dens siurblio velenas. Jis sukasi korpuso rutuliniuose guoliuose. Pasak automobilių supirkėjų jai ši detalė neveiks sklandžiai, turėsite riimtų problemų su automobiliais. Kad geriau būtų aušinamas variklis ir radiatoriuis, kai kuriuose varikliuose prie radiatoriaus pritvirtintas kreipiantysis gaubtas.

Vandens siurblį ir ventiliatorių trapeciniu diržu isuka alkūninio veleno skriemulys.

Variklyje 314J1-130 diržu dar sukamas vairo hidraulinio stiprin­tuvo siurblio skriemulys, o variklyje 3M3-53-12 — Itempimo ritinė­lis. Automobiliuose KaMA3 sumontuotas penkiamentis ventiliatorius. Ji suka automatinio valdymo hidraulinė mova (23 pav.). Si mova perduoda sukimo momentą nuo alkūninio veleno ventiliatoriui, be to, jai esant, mažiau pakinta apkrova, ,kai stai,giai pasikeičia alkūninio veleno sukimosi dažnis. Hidraulinės movos varančiąją dall sudaro varantysis velenas su gaubtu, varantysis ratas ir skriemulys. Varo­moji hidraulinės movos dalis sukasi dviejuose rutuliniuose ,guoliuose. Ją sudaro varomasis ratas, velenas ir ant jo jtvirtinta ventiliatoriaus stebulė. Hidraulinė mova sandarinama dviem guminiais manžetais.

Ventiliatorius igali dirbti trimis režimais. Pasukus ijungimo čiau­pelio rankenėlę j padėtj „B“ — režimas automatinis; tada aušinimo skysčio temperatūra 80-95 °C. Norint atjungti ventiliatorių, „iaupe­lio rankenėlė pasukama j padėtj „0“ (antrasis režimas). Trečiasis režimas — ventiliatorius visą laiką ijungtas; taip dirbti galima tik trumpai.

Jungiklio korpuse (24 pav.) sumontuota terminis varantysis ele-mentas, sklandis ir grąžinimo spyruoklė. Aušinimo skysčiui jšilus fki 95 °C, terminio elemento kotas pakelia j viršų sklandj, ir alyva variklio tepimo sistemos tam tikru slė,giu ,pradeda tekėti į hidrauilnę movą. Išcentrinė jėga bloškia ją į besisukančio varančiojo rato hca§tą. Atsitrenkdama j varomojo rato mentes, alyva suka ratą kartu su ventiliatoriaus velenu. Nuo viromojo rato menčių alyva teka j karterio dugninę. Aušinimo skysčiui žemiau kaip iki 80 °C temperaturos, grąžinimo spyruoklės spaudžiami 1.; sklandis uždaro alyvos jleidimo .4bikylutę, ir ventiliatorius nustoja suktis. Automatinė ventiliatoriaus ijungimo ,,h)va palaiko optimalų variklio režimą. Jai esant, būna mažesni galios nuostoliai.

Automobilių supirkėjai

Pakalbinus automobilių supirkėjus kurie nuolat dirba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje tai dažniausiai pasitaikančios problemos su automobiliais, kuriuos jie superka. Taip pat dažnai pasitaiko, kad jau per senas automobilis ar nori kuo greičiau atsikratyti…

Mus konsultavo: automobilių supirkimas Alytuje

taip pat remtasi straipsniais:

Kai sugenda automobilio alkūninis velenas

N. Kiunjo suprato, kad reikia naujų transporto priemonių

 

 

ROTORINIO VARIKLIO IŠRADĖJAS INŽINIERIUS FELIKSAS VANKELIS

Kodėl apie Vankelio variklį tiek daug kalbama ir rašoma? Pati šio variklio idėja pergyveno ne vieną pakilimo ir atoslūgio laikotarpį, turi daug šalininkų ir priešininkų. Koks tolimesnis Vankelio variklio likimas?

Rotorinio variklio išradėjas inžinierius Feliksas Vankelis gimė 1902 m. Vokietijoje. Dar jaunystėje pasireiškė dideli jo gabumai mechanikai. Vankelis apskaičiavo, kad naujojo variklio darbo ciklas turi būti analogiškas stūmokliniam — tokie pat įsiurbimo, suspaudimo, darbo ir išmetimo taktai. Tai būtini termodinamikos reikalavimai. Tačiau naujajame variklyje neturi būti nuolat greitėjančiai ir lėtėjančiai judančių detalių — švaistiklių, stūmoklių, vožtuvų ir kt., kurios labai apkraunamos.

Vankelis sugalvoja, kad variklio darbas turėtų būti pagristas ne slenkamuoju (kaip klasikiniame stūmokliniame variklyje), o sukamuoju — rotaciniu judesiu. Čia specialios formos rotorius, panašus trikampį suapvalintais kraštais, ekscentriškai sukasi cikloidinės formos korpuse. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo pagamintas naujojo variklio prototipas.

Po karo Vankelis pradėjo dirbti VFR automobilių firmoje NSU, kuri su didžiulė automobilių gamykla sutiko padėti išradėjui, ryžosi gaminti naują variklį komerciniais tikslais. 1957 metais naujos konstrukcijos variklis buvo pradėtas eksploatuoti. Iškilo ir techniniai šio variklio trūkumai: rotorių buvo sunku sandarinti korpuse, neišspręsta variklio aušinimo problema. Tada Vankelis pakeičia rotorinio variklio konstrukciją. Dabar variklis turi du rotorius. Variklis tapo labai mažas, lengvas ir galingas. Jis patvaresnis, geras jo aušinimas.

1964 m. pirmasis automobilis su Vankelio varikliu išriedėjo pro NSU firmos vartus, o po trejų metų pasirodė labai kompaktiškas automobilis NSU Ro-80. Šie automobiliai turi 115 AG galingumo rotorinį Vankelio variklį, kuris suka priekinius ratus ir išvysto iki 180 km per val. greitį.

Be NSU Vankelio variklius taip pat gamina firma „Fichtel und Zaks“, japonų firma „Toyo Koyo“. Juos konstruoja ir bando dar daugelis pasaulio firmų ir automobilių gamyklų, net konservatyvi anglų „Rolls-Rolls“ firma sukūrė dyzelinį Vankelio variklio variantą.

Japonijoje pagamintas automobilis su dvi rotoriniu Vankelio varikliu „Mazda Rx-2″ išbandžius pasirodė lygiavertis geriausiems automobiliams su klasikiniais stūmokliniais varikliais. Variklis nesunkiai užvedamas bet kokiomis oro sąlygomis vasarą ir žiemą, o pats automobilis jautrus, patvarus ir patikimas. Superkamų automobilių „Mazda Rx-2″ variklio kiekvienos kameros tūris 574 cm3, galingumas 90 AG, kai daroma 7000 sūkių per min. Šio automobilio svoris 950 kg, o didžiausias greitis 190 km/h. Dabar gaminamas automobilis „Mazda Rx-3″ su 105 AG dvi rotoriniu Vankelio varikliu.

Šio variklio privalumas tas, kad lengva. keista jo dydį: užtenka padidinti ar sumažinti kameras. Todėl jį nesunku pritaikyti bet kuriam naujai pradėtam gaminti automobiliui. Vankelio variklis nesukelia nepageidautino vibracijų, nes turi mažai slankiojančių detalių. Šio variklio išmetamos dujos mažiau teršia aplinką.

Kolegos rašo apie: REGĖJIMO NAKTĮ FIZIOLOGIJA

Tie patys kolegos teikia paslaugas: automobiliu supirkimas vilniuje.